1موسسین

طراحان طرح احیا: 

دکتر هانی منصورنژاد

معمار و مدرس دانشگاه

دکتر علی محمدی

معمار و مدرس دانشگاه